خدمات کتاب

شما تنها چند کلیک با چاپ کتاب بین‌المللی خود فاصله دارید! با رئا تماس بگیرید.

ارتباط با رئا

کتاب الکترونیک (بین المللی)

  • ارسال فایل ورد پروپوزال (فارسی/انگلیسی) به دفتر نشریه
  • ارجاع به کار گروه تخصصی جهت بررسی
  • تماس با نویسنده و مذاکرات اولیه
  • همراهی در کلیه مراحل ترجمه، ویراستاری، ثبت تا اخذ ISBN