نشر رئا

فرصتی برای جهانی شدن

درباره نشریات

رئا یک ناشر بین المللی مجلات علمی با دسترسی آزاد است. ماموریت ما ایجاد انجمنی برای ارائه تحقیقات باکیفیت و حمایت از نوآوری‌های برتر پژوهشگران در زمینه‌های علمی متفاوت و در نتیجه حرکت به سوی آینده‌ای بهتر است. رئا از طریق انتشار آنلاین مجموعه‌ای از مجلات تخصصی و معتبر، فرصتی مناسب برای نویسندگان فراهم نموده است تا با انتشار آثار خود در سطح بین المللی ایفای نقش کنند.

فهرست نشریات رئا

نشریات بین المللی

International Journal of Research in Industrial Engineering

Acceptance Rate: 39%

Accept Date (Days): 65

Number of Reviewers: 632

Journal of Applied Research on Industrial Engineering

Acceptance Rate: 32%

Accept Date (Days): 83

Number of Reviewers: 933

Journal of Fuzzy Extension and Applications

Acceptance Rate: 27%

Accept Date (Days): 27

Number of Reviewers: 187

Big Data and Computing Visions

Acceptance Rate: 49%

Accept Date (Days): 70

Number of Reviewers: 295

Computational Algorithms and Numerical Dimensions

Acceptance Rate: 43%

Accept Date (Days): 29

Number of Reviewers: 214

Systemic Analytics (SA)

Acceptance Rate: 41%

Accept Date (Days): 27

Number of Reviewers: 182

نشریات فارسی

تصمیم گیری و تحقیق در عملیات


Acceptance Rate: 29%

Accept Date (Days): 119

Number of Reviewers: 595

مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی


Acceptance Rate: 25%

Accept Date (Days): 28

Number of Reviewers: 186

مطالعات راهبردی مالی و بانکی


Acceptance Rate: 50%

Accept Date (Days): 28

Number of Reviewers: 20

پژوهش‌های نوین در ارزیابی عملکرد


Acceptance Rate: 38%

Accept Date (Days): 40

Number of Reviewers: 38