ترجمه رئا

شما تنها چند کلیک با نسخه ترجمه شده سند خود فاصله دارید. یکی از پلن‌ها را انتخاب کنید.

مشاهده پلن‌ها

فرآیند کار

  • انتخاب پلن ترجمه
  • تکمیل فرم و پرداخت هزینه
  • بررسی کارشناس رئا و ارسال ایمیل تایید
  • ترجمه توسط مترجم منتخب
  • ارسال فایل نهایی به ایمیل نویسنده

پلن‌های ترجمه

راهنمای شمارش کلمات

سال‌ها تجربه در ترجمه، آماده‌سازی و ویرایش محتوای تخصصی، این امکان را به مجموعه رئا داده است تا با درک صحیح از خواسته‌های محققین خدماتی متناسب با نیاز و شرایط آنها ارائه دهد.