اعضای هیئت تحریریه نشریات رئا

هر یک از مجلات رئا، تحت هدایت و مشاوره تخصصی اعضای هیئت تحریریه فعالیت می‌کنند. هیئت تحریریه گروهی متشکل از متخصصان برجسته در زمینه علمی نشریه است و می‌توان گفت کیفیت یک مجله توسط اعضا و اعتبار علمی هیئت تحریریه آن سنجیده می‌شود.

Florentin Smarandache

Editor-in-Chief | Journal of Fuzzy Extension and Applications

Affiliation: Professor Emeritus of Mathematics, University of New Mexico, USA.

Especial Fields: Neutrosophic, Logic, Algebra and Anti-Algebra, Probability and Statistics, Superluminal and Instantaneous Physics, Unmatter, Absolute Theory of Relativity, Redshift and Blueshift Due to the Medium Gradient and Refraction Index Besides the Doppler Effect, Paradoxism, Outerart, and Neutrosophy.

Google Scholar ORCID

Nachiappan Subramanian

Editor-in-Chief | Journal of Applied Research on Industrial Engineering

Affiliation: Professor, School of Business Management and Economics, University of Sussex, Brighton, UK.

Especial Fields: Ambi-Supply Network, Manufacturing Logistics, Natural Disasters, Social Preferences, Supply Chain Innovation, Supply Chain Management, Supply Chain Risk and Resilience, and Sustainable Development

Google Scholar ORCID

Farhad Hosseinzadeh Lotfi

Editor-in-Chief | International Journal of Research in Industrial Engineering

Affiliation: Professor, Department of Applied Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

Especial Fields: Mathematics, Operation Research, Data Envelopment Analysis, DEA, Efficiency.

Google Scholar ORCID

Alireza Amirteimoori

Editor-in-Chief | Journal of Decisions and Operations Research

Affiliation: Professor, Department of Applied Mathematics, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.

Especial Fields: Applied Mathematics, Performance analysis, Decision Science, Data Envelopment Analysis, and Benchmarking.

Google Scholar ORCID

Akbar Alem Tabriz

Editor-in-Chief | Innovation Management and Operational Strategies

Affiliation: Professor, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

Especial Fields: Reliability, Supply Chain Managment, and Statistical Analysis.

Google Scholar ORCID

Seyyed Ahmad Edalatpanah

Editor-in-Chief | Big Data and Computing Visions

Affiliation: Associate Professor, Department of Applied Mathematics, Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon, Iran.

Especial Fields: Optimization, Numerical Modeling, and Fuzzy Systems.

Google Scholar ORCID

عضویت در هیئت تحریریه

جهت عضویت در هیئت تحریریه مجلات رئا از طریق صفحه زیر اقدام کنید.

ارتباط با نشریات