عضویت در هیئت تحریریه نشریات رئا

پژوهشگران محترم در صورت تمایل به عضویت در هیئت تحریریه هر یک از نشریات رئا، می‌توانند با تکمیل دقیق فرم زیر نسبت به ارسال درخواست اقدام کنند. همچنین نشانی هر یک از نشریات در جدول زیر مشخص شده که می‌تواند جهت مکاتبات مورد استفاده قرار گیرد.

فرم عضویت در هیئت تحریریه

آدرسهای ایمیل