درخواست عضویت داوری نشریات

پژوهشگران محترم در صورت تمایل به داوری در هر یک از نشریات رئا، می‌توانند از طریق تکمیل فرم زیر اقدام کنند. همچنین نشانی هر یک از نشریات، در جدول زیر مشخص شده که می‌تواند جهت مکاتبات مورد استفاده قرار گیرد.

فرم عضویت داوری