دگرگونی دیجیتالی زنجیره تامین یک راهنمای کاربردی برای مدیران اجرایی

100,000 تومان

مدیریت زنجیره‌تامین در یک شرکت، دیگر نباید تنها به یک گروه انتخابی از افرادی سپرده شود که در دپارتمان تدارکات و لجستیک فعالیت می‌کنند. این یک مساله میان کارکردی است. همان‌طور که امروزه شرکت‌ها مسئولیت‌های فروش را بر دوش تک‌تک کارمندان گذاشته‌اند، مانند رابط‌ها در زنجیره پیچیده رفتاری، هر بخش نقشی کلیدی در یک فرآیند زنجیره‌تامین، ایفا می‌کند. چالش پیشرو تغییر تفکر کارمندان از شکل سیلو، ما در مقابل آن‌ها، به یک ‌شکل درست از کار گروهی است. این کتاب از ضروریات آشنایی با نحوه تغییر زنجیره‌تامین است و هر شرکتی که می‌خواهد در رقابت پیشی بگیرد، باید به‌عنوان راهنما به آن نگاه کند.

گردآوری و تدوین: سید اسماعیل نجفی و ایمان عتیقی

دگرگونی دیجیتالی زنجیره تامین
دگرگونی دیجیتالی زنجیره تامین یک راهنمای کاربردی برای مدیران اجرایی

100,000 تومان